Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zařízení sociálních služeb > Následné návštěvy v domovech pro seniory – listopad 2008

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení sociálních služeb

Následné návštěvy – Domovy pro seniory

Ochránce uskutečnil následné návštěvy ve čtyřech domovech pro seniory, v nichž chtěl ověřit plnění doporučení, která adresoval vedení domovů pro seniory po návštěvách v roce 2007. Pro provedení následných návštěv si ochránce vybral Domov pro seniory Domažlice, Domov důchodců Kladno, Domov pro seniory Podlesí, Domov pro seniory Skalice, Domov pro seniory Telč a Domov pro seniory Krč.

Ochránce zjistil, že část doporučení byla zařízeními zcela naplněna. Jednalo se například o instalaci signalizačních zařízení u lůžek, osazení topení regulačními ventily nebo větší specializaci pro seniory trpící demencí. Dále došlo k posunu v otázce aplikace standardů kvality sociálních služeb a k intenzivnější práci s individuálními plány. Domácí řády řady zařízení byly rovněž přepracovány a dříve používaná praxe „povolení“ či „schválení“ vycházek mimo domov již není realizována. Domovy také akceptovaly doporučení směřující k umožnění uzamykání skříní, pokojů a toalet. V téměř všech domovech bylo zaznamenáno zvýšení počtu pracovníků, především pečovatelů nebo sociálních pracovníků, domovy též přistupují ke zřizování nových profesí (pracovník volnočasových aktivit, ergoterapeut apod.). Některé domovy zavedly pro podporu svých pracovníků externí supervizi.

Některá opatření však realizována nebyla. Jako příklad lze uvést otázku přehlašování trvalého pobytu. Ačkoliv vnitřní předpisy přiznávají klientům právo svobodně rozhodnout o přehlášení či nepřehlášení trvalého bydliště, fakticky jsou stále pracovníky nuceni k přehlašování. Zaměstnanci také často nepřipouští možnost volby způsobu výplaty důchodu (v některých zařízeních přetrvává jako jediná možnost tzv. „hromadný seznam“, kdy jsou zasílány důchody všech klientů na společný účet domova). Někde zase stále vykonávají funkci opatrovníka klientů pracovníci zařízení (především sociální pracovnice), a přetrvává tedy možnost střetu zájmů.

Pokud jde o používání opatření omezujících pohyb, pracovníci zařízení mu sice věnují větší pozornost (např. důkladnějším dokumentováním nebo opatrnějším přístupem), přesto však musí ochránce stále znovu opakovat, že použití opatření omezujících pohyb má svá přesná pravidla stanovená v ustanovení § 89 zákona o sociálních službách, která je třeba dodržovat (např. v otázce používání postranic se praxe nezměnila). Určitým pokrokem je, že klienti s psychiatrickými diagnózami nejsou na pokojích uzamykáni.

Jako neuspokojivou hodnotí ochránce situaci v Domově pro seniory Podlesí. V tomto zařízení stále není přijata revize domácího řádu tak, aby odpovídal nové legislativě sociálních služeb [důvodem je skutečnost, že návrh nového textu byl před rokem odeslán provozovateli (Sociální služby Vsetín), který jej dosud neschválil]. V zařízení přetrvává direktivní přístup ke klientům, plány péče jsou zaměřeny pouze na uspokojování základních potřeb (jídlo, bydlení, hygieny) a individuální plánování poskytování služby není zavedeno. Zástěny pro hygienické úkony nejsou používány, personál stále neví, jak používat omezovací prostředky, postranice pro prevenci pádu jsou používány zcela libovolně a o jejich použití se nevedou řádné záznamy.

Na oddělení pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou jsou senioři zamykáni bez stálé přítomnosti personálu. K jejich zklidnění se používá haloperidol a další psychofarmaka jen na základě předběžné či generální ordinace lékaře (po aplikaci není lékař kontaktován a aplikace není řádně zdokumentována).

Přes uvedené nedostatky lze shrnout, že zařízení obvykle věnovala doporučením ochránce pozornost a v rámci svých možností řadu z nich v praxi realizovala.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv