Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Zařízení sociálních služeb

Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory

 Plné znění zprávy z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory (875.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 tab 1 - Informace o zařízeních (94.7 kB, MS Word dokument)

 tab 2 - Informace o klientech (78.8 kB, MS Word dokument)

 tab 3 - Informace o personálu (80.9 kB, MS Word dokument)

 tab 4 - Komfort bydlení (148 kB, MS Word dokument)

 tab 5 - Zdravotní stav klientů (82.4 kB, MS Word dokument)

 tab 6 - Smlouvy (77.3 kB, MS Word dokument)

 tab 7 - Úhrady (52.7 kB, MS Word dokument)

 tab 8 - Finanční poměry (76.8 kB, MS Word dokument)

Pro období prosinec 2006 až květen 2007 byla veřejným ochráncem práv vybrána pro provádění systematických návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, tedy podle původní právní úpravy domovy důchodců (dále také jen DD), popřípadě domovy – penziony pro důchodce, a domovy pro seniory (dále také jen DpS) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále také jen ZSS). Skupina pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář) navštívila dvacet sedm těchto zařízení. Pobytová zařízení sociálních služeb nejsou typickými detenčními zařízeními, nýbrž představují místa, kde se ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) ZVOP nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. Veřejný ochránce práv tedy postupoval logicky rozdílným způsobem, než u klasických detenčních zařízení typu věznic či policejních cel. Cílem návštěv bylo především posílení ochrany osob před tzv. špatným zacházením. U sociálních zařízení pro seniory může mít špatné zacházení nejen podobu porušování základních práv, jako je např. právo na osobní svobodu či právo na soukromí, ale také podobu nekvalitně poskytovaných služeb, projevující se např. nedostatečným respektováním sociální autonomie a práva na spolurozhodování o vlastním životě, zneužíváním závislosti na péči nebo jejím prohlubováním.

Zákon o sociálních službách účinný od 1. 1. 2007 zásadním způsobem mění podmínky poskytování sociálních služeb. Zavádí do této oblasti smluvní, tedy soukromoprávní prvky, mění způsob financování služeb, stanoví nové povinnosti mimo jiné i obcím a krajům. S přechodem na nové poměry vyvstává mnoho praktických problémů, jejichž podcenění může negativně postihnout současné i budoucí klienty služeb. Jedná se o faktickou nerovnost formálně rovnocenných smluvních partnerů, kterou se zatím nedaří vhodným způsobem kompenzovat; diskutabilní otázky zákonného zastoupení sui generis, jež je konstruováno ustanovením § 91 odst. 6; nedostatečnou úpravu právního postavení osob formálně způsobilých k právním úkonům, ale fakticky neschopných o sobě rozhodovat (např. z důvodu pokročilé demence); kusá ustanovení ZSS o opatřeních omezujících pohyb, jež v praxi vzbuzují řadu nejasností; rozdílný přístup zřizovatelů k dělení služeb na základní a fakultativní atd.

Veřejný ochránce práv si je vědom toho, že změny související s přijetím ZSS a prováděcích předpisů není možné realizovat jednorázově, ale jedná se o dlouhodobý proces, přičemž přípravy na přijetí standardů probíhaly na různých úrovních (Ministerstvo práce a sociálních věcí, zřizovatelé, poskytovatelé sociálních služeb) již v průběhu roku 2006. Cílem návštěv nebylo pouhé hledání slabin nového systému a následná kritika institucí a poskytovatelů. Ochránce se zaměřil jednak na materiální podmínky, ale zabýval se také tím, jak zařízení reagují na požadavky nové právní úpravy. Tak byl již v průběhu provádění návštěv schopen zapojovat se do odborné diskuse o možných zlepšení nového systému a usilovat o zlepšení situace v zařízeních pro seniory.

Systematické návštěvy proběhly ve 27 zařízeních, vždy neohlášeně, ovšem s vědomím jejich vedení. Průběh návštěv odpovídal velikosti a členění zařízení. Jednodenní či dvoudenní návštěvy zahrnovaly prohlídku všech prostor zařízení, rozhovory s vedením, sociálními pracovníky a pracovníky v přímé péči, studium dokumentace klientů a vnitřních předpisů zařízení a rozhovory s náhodně vybranými klienty. Počet vybraných klientů byl zvolen tak, aby jej bylo možno považovat za statisticky relevantní; rozhovory měly polostandardizovaný charakter, a pokud to zdravotní stav klientů dovolil, odehrávaly se bez přítomnosti dalších osob. Ze strany navštívených zařízení byla pracovníkům Kanceláře poskytnuta veškerá požadovaná součinnost.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv