Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Sociální vyloučení a chudoba

Sociální vyloučení a chudoba

11. 02. 2010

Pozvánka v PDF ke stažení

Pracovní seminář, jehož účelem je diskutovat o tématu sociálního vyloučení a chudoby. Základními východisky budou poznatky ochránce z konkrétních případů, z výsledků systematických návštěv míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, a rovněž z nové působnosti ochránce v oblasti rovného zacházení.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu na pracovní seminář na téma

Sociální vyloučení a chudoba

který se koná dne 11. února 2010 od 9:30 hod v malém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv Údolní 39, 602 00 BrnoÚčelem pracovního semináře je seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky veřejného ochránce práv  k tématu sociálního vyloučení a chudoby vyplývajícími:§ z činností úřadů, jejichž postup ochránce prošetřuje (pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora, zdravotní péče, sociálně-právní ochrana dětí), § z návštěv  zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě (sociální služby, výkon trestu odnětí svobody), § z nové působnosti ochránce v oblasti rovného zacházení a boje s diskriminací (diskriminace jako jedna z příčin sociálního vyloučení). Cílem semináře je identifikace nejpalčivějších právních problémů týkajících se postavení osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a shrnutí reálných možností úřadů a dalších institucí řešit faktické dopady sociálního vyloučení.Na semináři bude také představena aktualizace Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení.Téma bylo zvoleno i s ohledem na Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010.

PROGRAM

8:30  – 9:30 hod.  registrace účastníků

9:30  – 9:45 hod.  Úvodní slovo: JUDr. Otakar Motejl 

9:45   – 11:15 hod.  Funkčnost sociálního systému I.

Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi v poukázkách jako nástroj sociální práce

 • stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Městského úřadu Litvínov (viz www.ochrance.cz ) – k výplatě dávek pomoci v hmotné nouzi nelze přistupovat plošně
 • následně Metodický pokyn MPSV č. 5/2008

Otázka pro panelovou diskusi: Uveďte příklady dobré/špatné praxe při použití poukázek.Veřejná služba – v jakých případech může nová právní úprava vést k odstranění/prohloubení sociálního vyloučení?

 • stanovisko veřejného ochránce práv k institutu veřejné služby
 • metodika, praxe MPSV
 • připravovaná legislativní změna, nyní projednávaná PS P ČR

Otázka pro panelovou diskusi: Institut veřejné služby a čl. 9 LZPS („Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“) a čl. 30 odst. 2 LZPS („Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“)

Dávky mimořádné okamžité pomoci – faktické problémy

 • MOP v případě hrozící vážné újmy na zdraví – rozhodnutí má být vydáno bezodkladně x dávka je podmíněna tím, že nevznikl nárok na příspěvek na živobytí (příklad: odstřižení elektřiny)
 • MOP k úhradě jednorázového výdaje – Metodický pokyn MPSV č. 2/2006 a 11/2007: vzhledem k tomu, že doplatek na bydlení např. na ubytovnu se poskytuje s měsíčním zpožděním, doporučuje se řešit situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v měsíci podání žádosti prostřednictvím dávky MOP x praxe v konkrétním případě: nejde o nárokovou dávku, příjemce by obdržel dávku 2x

Otázka pro panelovou diskusi: Jaké jsou zkušenosti s výplatou dávek mimořádné okamžité pomoci – zejména s ohledem na správní uvážení?

11:30 – 12:15 hod.  oběd

12:15 – 13:00 hod.  Funkčnost sociálního systému II.

Institut společně posuzovaných osob 

 • stanovisko veřejného ochránce práv
 • doporučení PS P ČR v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok  2008

Otázka pro panelovou diskusi: Jaké jsou zkušenosti s institutem společně posuzovaných osob ve Vašem regionu?

Dluhy ze zdravotního a sociálního pojištění 

 • zjištění a stanoviska veřejného ochránce práv

13:00 – 13: 30 hod.    brífink

13:30  – 14:45 hod.   Sociální práce jako základní nástroj boje proti sociálnímu vyloučení 
 • personální zajištění – přenesená vs. samostatná působnost
 • Metodický pokyn MPSV č. 1/2006: 50-150 klientů na jednoho pracovníka v obl. hmotné nouze
 • Metodický pokyn MPSV č. 5/2009: zdůraznění institutu sociální práce
 • zjištění a stanoviska veřejného ochránce práv (služby sociální prevence, veřejnoprávní opatrovnictví obcí aj.)
 • stanoviska Úřadu vlády ke koncepci boje se sociálním vyloučením

Otázka pro panelovou diskusi: Jsou stávající kapacity sociálních pracovníků (např. ve Vašem regionu, z Vašich zkušeností) dostatečné pro efektivní výkon sociální práce?

Otázka pro panelovou diskusi: Jaké jsou zkušenosti s veřejnoprávním  opatrovnictvím obcí?

Otázka pro panelovou diskusi: Je komunikace úřadů a dotčených institucí s cílovými skupinami (ohrožení sociálním vyloučením, sociálně vyloučení) dostatečná? Jsou informace dostupné, srozumitelné? Jaké jsou zkušenosti z praxe? 

14:45  – 15:00 hod.  přestávka na kávu

15:00  – 16:50 hod.  Sociální bydlení

Nedostatečnost bytového fondu pro sociálně vymezené skupiny 

 • zjištění  ze systematických návštěv ochránce a agendy ochrany práv dětí
 • krátká informace o důsledcích rozsudků ESLP (Wallovi, Havelka)

Otázka pro panelovou diskusi: Existuje reálná hrozba, že Česká republika bude čelit stížnostem pro porušení soukromého a rodinného života pro případ odnětí dítěte z rodiny pouze z bytových důvodů? Jaké jsou Vaše zkušenosti, existuje stále taková praxe?

Přístup k obecnímu bytovému fondu 

 • doporučení  ochránce  obcím  k  úspěšnému  naplňování  práva  na  rovné zacházení
 • teze

Otázka pro panelovou diskusi: Je obec ve stejném postavení jako kterýkoliv jiný pronajímatel?

Otázka pro panelovou diskusi: Jaké podmínky stanovené obcí pro přístup do obecního bytového fondu pokládáte za problematická – diskriminační?

Dávky na bydlení

 • zjištění veřejného ochránce práv

Otázka pro panelovou diskusi: Jsou podle Vašich zkušenosti nastaveny podmínky pro přiznání dávek účinně?

17:00 hod.    Ukončení semináře

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv