Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Otevřenost veřejné správy

Otevřenost veřejné správy

26. 11. 2009 – 27. 11. 2009

Pozvánka v PDF ke stažení

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 pořádá veřejný ochránce práv mezinárodní konferenci Otevřenost veřejné správy. Jejím sílem je představit a porovnat právní prostředí v oblasti přístupu orgánů státní správy a samosprávy k veřejnosti ve středoevropských zemích. Mezi účastníky budou ombudsmani ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, které doplní zástupci z řad akademiků, pracovníků nevládních organizací a dalších odborníků na uvedenou problematiku.

Konference bude tematicky rozdělena do tří bloků:

  1. Právo na informace ve veřejné správě
  2. Transparentnost versus ochrana zájmů osob a institucí
  3. Role ombudsmana při posílení práva na otevřenost veřejné správy

Základní informace o zaměření a pojetí konference

Účelem pracovní konference je představit a v diskusi následně podrobně porovnat právní prostředí v oblasti přístupu orgánů státní správy a samosprávy k veřejnosti ve vybraných středoevropských zemích. Mezi pozvanými účastníky konference jsou ombudsmani či jejich zástupci ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a České republiky, doplnění o zástupce z řad akademiků, pracovníků nevládních organizací a dalších odborníků na uvedenou problematiku.

Právní zakotvení, společenská role a dosavadní zkušenosti jednotlivých ombudsmanů vybraných zemí jsou v mnohých ohledech velmi podobné. Jedním z jejich základních úkolů je totiž především průběžná snaha o zpřístupnění a otevření veřejné správy směrem k osobám, které se na ni obracejí. Tento proces, jakkoli dlouhodobý a provázený nejrůznějšími právními omezeními především v oblasti ochrany osobních údajů a oprávněných zájmů třetích osob, má mít za cíl skutečně perfektně a transparentně fungující administrativu.

Konference bude tematicky rozdělena do tří bloků:

První blok si klade za cíl představit prostřednictvím příspěvků jednotlivých ombudsmanů právní úpravu a praktickou aplikaci práva na informace o činnosti veřejné správy v jednotlivých zemích. Půjde o popis a následné diskusní srovnání jednotlivých postupů národních úřadů při poskytování informací o jejich činnosti.

Druhý blok naváže příspěvky akademiků a odborníků, v nichž budou popsány a podrobně prodiskutovány konkrétní zákonné a jiné limity a omezení při poskytování informací a zpřístupňování údajů o činnosti veřejné správy. Půjde tedy o popis a diskusi o relativně protichůdných zájmech na transparentnost veřejné správy na straně jedné a na dodržování zásady ochrany osobních údajů a oprávněných zájmů třetích osob na straně druhé.

Třetí blok celou konferenci uzavře z pohledu činnosti ombudsmanských institucí. Ze strany ombudsmanů a jejich spolupracovníků budou představeny konkrétní nástroje a pozitivní výsledky jejich činnosti v oblasti zlepšování stavu otevřenosti veřejné správy směrem ke konkrétním adresátům.

Stěžejní příspěvky, které na konferenci zazní, budou následně vydány formou elektronického sborníku, přístupného na www.ochrance.cz .

Jednacími jazyky konference budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení bude zajištěno.

Program

Jednotlivé obsahové bloky programu budou vždy uvedeny moderátorem v rozsahu cca 10 minut, následovat budou referáty vybraných hostů a odborná diskuze.

středa  25. listopadu 2009

Večer    individuální příjezd a ubytování účastníků

(hotel Continental, Kounicova 6, www.continentalbrno.cz )

čtvrtek 26. listopadu 2009

8:30  přeprava z hotelu do Kanceláře veřejného ochránce práv

8:30 – 9:30  Prezence účastníků a společná ranní káva

9:30  Slavnostní zahájení a přivítání účastníků

Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv

Jitka SEITLOVÁ, zástupkyně veřejného ochránce práv

10:00 – 12:00  I. blok – PRÁVO NA INFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

(moderuje Oldřich Kužílek)

Otakar MOTEJL, Jitka SEITLOVÁ

Základní východiska práva na informace ve veřejné správě z pohledu ombudsmana

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje a předseda   Asociace Krajů ČR

Právo veřejnosti na transparentní jednání úřadů a institucí

Pavel KANDRÁČ, verejný ochránca práv, Slovensko

Aktuální otázky přístupu veřejnosti k informacím na Slovensku

11:00 – 11:30  Přestávka na kávu a společné foto

11:30 – 12:30  András JÓRI, data Protection Commissioner, Hungary

Access to public information in Hungary

Peter KOSTELKA, Austrian Ombudsman Board, Austria

Access to public information in Austria

Miroslav WRÓBLEWSKI, Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, Poland

Access to public information in Poland

Attila PÉTERFALVI, Parliamentary Commissioner´s Office, Hungary

Access to public information in Hungary

Diskuze

12:30 – 14:00  Oběd v prostorách KVOP

13:00  Tisková konference (tiskové středisko KVOP)

14:00 – 17:00  II. blok – TRANSPARENTNOST VS. OCHRANA ZÁJMŮ OSOB A INSTITUCÍ

(moderuje Karel Černín)

Milan PODHRÁZKÝ, Nejvyšší správní soud

Vývoj judikatury správních soudů v oblasti práva na informace

Igor NĚMEC, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů v moderní a otevřené veřejné správě

Vladimír SLÁDEČEK, Právnická fakulta Univerzity Palackého

Diskrétnost vs. publicita veřejné správy: nástin vývoje po roce 1989

15:30 – 16:00  Přestávka na kávu

16:00 – 17:00    Helena SVATOŠOVÁ, Iuridicum Remedium

Kazuistika – nucený výkon povinnosti poskytnout informace a jeho limity

David ONDRÁČKA, Transparency International ČR

Zkušenosti Transparency International s otevřeností české veřejné správy

Soňa SKULOVÁ, Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Princip transparentnosti vs. princip diskrétnosti ve správním řízení v podmínkách České republiky

Lukáš ROTHANZL, Ministerstvo vnitra

Zkušenosti ministerstva vnitra jako odvolacího orgánu při řešení stížností na přístup k informacím

Diskuze

17:00  Tematická prohlídka hradu Špilberk (přeprava zajištěna)

20:00  Večeře U královny Elišky, Mendlovo náměstí, Brno

(přeprava od hotelu v 19:45 hod)

pátek 27. listopadu 2009

9:30 – 12:30  III. blok – Role ombudsmana při posílení práva na otevřenost veřejné správy

(moderuje Kateřina Valachová)

Oldřich KUŽÍLEK, poradce pro otevřenost veřejné správy

Otevřenost – klíčová služba státu občanům

Petr POLÁK, Kancelář veřejného ochránce práv

Ochrana soukromí a přístup k informacím v prostoru veřejné správy

David SLOVÁČEK, Kancelář veřejného ochránce práv

Informace o správním trestání podnikatelů

11:00 – 11:30  Přestávka na kávu

Michal BRUMAR, Univerzita Palackého v Olomouci

Sankční zveřejnění případů řešených ombudsmany v členských zemích EU

Karel ČERNÍN, Kancelář veřejného ochránce práv

Přístup ke kopiím v držení úřadů

Michal ČERMÁK, Kancelář veřejného ochránce práv

Přístup odsouzených ke vnitřním předpisům Vězeňské služby

Diskuzní příspěvky:

Zdeňka SVOBODOVÁ, Kancelář veřejného ochránce práv

Obecní samospráva – účast veřejnosti na jednání zastupitelstva, přístup veřejnosti k informacím v samosprávě

Eva HODAŇOVÁ, Kancelář veřejného ochránce práv

Utajování jmen odborníků a členů znaleckých komisí

Diskuze + závěr konference

12:30    Oběd v prostorách KVOP + odjezd účastníků

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv