Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace

Diskriminace

Diskriminace = odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.

 

Veřejný ochránce práv je od roku 2009 národním tělesem pro rovné zacházení a ochrany před diskriminací (anglicky Equality body) v souladu s právem resp. příslušnými směrnicemi Evropské unie (např. 2000/43/ES, 2000/78/ES aj.). Ustanovení § 21b zákona o veřejném ochránci práv stanoví: Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor

Za účelem naplňování zákonných požadavků na ochranu osob před diskriminací a prosazování práva na rovné zacházení vzniklo v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv oddělení rovného zacházení. Oddělení má jedenáct zaměstnanců.

Činnost veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení stojí na 3 pilířích:

·         Informovat

·         Vzdělávat

·         Pomáhat

V rámci prvního pilíře informovat vydává ochránce doporučení a stanoviska. Doporučení ochránce v souvislosti s právem na rovné zacházení a ochrany před diskriminací jsou určena široké veřejnosti, vyjadřují se ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují doporučení, jak se takového jednání vyvarovat. Stěžejní aktivitou ochránce v oblasti pilíře informovat je také provádění výzkumu týkajícího se otázek souvisejících s problematikou diskriminace. Konečnou aktivitou prvního pilíře je vydávání stanovisek. Stanoviska mají týž účel jako doporučení, jsou však určena odborné veřejnosti.

V rámci druhého pilíře vzdělávat vykonává ochránce řadu vzdělávacích aktivit, mezi něž patří tematické semináře, workshopy a tréninky určené neziskovým organizacím, státní správě, zaměstnavatelům a poskytovatelům služeb. Ochránce ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity vede Kliniky antidiskriminačního práva – výuku pro studenty studijního oboru Právo a právní věda.

Stěžejním pilířem činnosti ochránce na poli boje proti diskriminaci je pilíř třetí, pomáhat obětem diskriminace. Každá osoba má právo se na ochránce bezplatně obrátit se svým problémem souvisejícím s diskriminací. Ochránce se jejím případem zabývá z právního hlediska, posoudí, zda-li dle jeho zjištění došlo či nedošlo k diskriminaci a navrhne oběti diskriminace možnosti dalšího postupu. Tím dojde k naplnění úkolu, který ochránci ukládá ustanovení § 21b písm. a); ochránce poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Ochránce spolupracuje při poskytování metodické pomoci s neziskovou organizací Pro bono aliance , která může zprostředkovat bezplatnou právní pomoc nemajetným obětem diskriminace.

V oblasti práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací je:

Vizí ochránce:  Společnost poučená o diskriminaci. V takové společnosti dochází k diskriminaci pouze ojediněle.

Misí ochránce: Efektivně pomáhající těleso pro rovné zacházení a seriózní zařazení problematiky diskriminace do celospolečenské diskuse. K úspěšnému zařazení vedou aktivity informační a vzdělávací.

V případě Vašich otázek souvisejících s diskriminací můžete kontaktovat právničky a právníky oddělení rovného zacházení – bližší informace naleznete v sekci Kontakty.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv