Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. > Zásady pro poskytování informací
 

Zásady pro poskytování informací

Kdo vyřizuje žádosti?

 1. Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícím se k činnosti veřejného ochránce práv nebo Kanceláře veřejného ochránce práv, je odpovědný vedouocí Kanceláře veřejného ochránce, (dále také „Kancelář“).
 2. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací se řídí Směrnicí k poskytování informací o činnosti veřejného ochránce práv a Kanceláře veřejného ochránce práv

Jak má vypadat žádost?

 • Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Kanceláře veřejného ochránce práv podatelnaochrance.cz  nebo prostřednictvím datové schránky ID: jz5adky
 • Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo ji činí a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Žádost nemusí být zaslána na zvláštním formuláři nebo být odůvodněna a nemusí obsahovat žádné podklady. Za její podání se nehradí žádné poplatky. Kancelář za poskytnutí informací může vyžadovat úhradu. Výše úhrady se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyřizování žádostí

 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Kancelář posoudí obsah žádosti a v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů, Kancelář žádost odloží. 
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve Kancelář žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, Kancelář rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Kanceláře či veřejného ochránce práv, Kancelář žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Nerozhodne-li Kancelář způsobem, jak je výše popsáno, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 •  Lhůtu pro vyřízení žádosti je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů. Závažnými důvody jsou:
  – vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  – vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  - konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Pokud Kancelář žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání prostřednictvím Kanceláře.
 • Kancelář předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ve lhůtě 15 dnů nadřízenému orgánu, kterým je podle ust. § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu osobních údajů..

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

 • Žadatel:

- který nesouhlasí s vyřízením žádosti,

- kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

- kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

- který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informací

může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.

 • Stížnost se podává ve lhůtě do 30 dnů na adrese Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Kancelář předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Nadřízeným orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv