Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Evidenčním orgánem je vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv („dále jen vedoucí  Kanceláře“) se sídlem v Brně, Údolní 39, jako orgán veřejné moci.

Dokumenty:

•       Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění novely č. 216/2008 Sb. (424.1 kB, Adobe Acrobat dokument)
•       Formulář pro podávání čestného prohlášení  (373.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
•       Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (297 kB, Adobe Acrobat dokument)
 

INFORMACE O REGISTRU

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností vykonávaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Na tyto osoby se však povinnosti podle zákona vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

 • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
 • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
 • rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení, nebo se podílí na vedení trestního stíhání.
  Veřejnými funkcionáři v Kanceláře jsou:
  • vedoucí Kanceláře
  • zástupce vedoucího Kanceláře (vedoucí odboru vnitřní správy)
  • vedoucí odboru právního
  • vedoucí odboru administrativních a spisových služeb

  Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení vedoucímu Kanceláře, který vede registr oznámení v souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona.

  NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU

  Každý má právo na základě písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podobě bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje.


  Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu do dokumentů v listinné podobě nebo do dokumentů v elektronické podobě pomocí dálkového přístupu prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma v listinné či elektronické podobě. Musí v ní být obsaženo jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

  Žádost o nahlížení do registru žadatel podává:

  • Osobně v úředních hodinách v budově Kanceláře, na sekretariátu vedoucího Kanceláře
  • Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • Elektronicky prostřednictvím elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny Kanceláře podatelna@ochrance.cz.

  Na základě této žádosti bude žadateli v odpovědi zaslán požadovaný výpis z registru v listinné podobě nebo popsán postup pro přístup k elektronickým dokumentům umístěným v registru.

  Vstup k elektronickým dokumentům umístěným v registru

  Poučení

  Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje správce tyto informace:

  Evidenční orgán – vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, IČ: 70836981

  Podrobněji k ochraně osobních údajů

  Účel zpracování osobních údajůVedení Registru oznámení o činnostech, příjmech, majetku, darech a závazcích podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
  Kategorie osobních údajů

  Veřejní funkcionáři - identifikační údaje, osobní údaje v rozsahu stanoveném v § 9 odst. 1, 10 odst. 1 a 11 zákona o střetu zájmů.

  Žadatel o nahlédnutí do registru - identifikační údaje v rozsahu uvedeném v žádosti o nahlédnutí do registru.

  Kategorie subjektů údajůVeřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů a každý, kdo požádá v souladu se zákonem o střetu zájmů o nahlédnutí do registru.
  Kategorie příjemcůKaždý, kdo požádá v souladu se zákonem o střetu zájmů o nahlédnutí do registru a orgány příslušné k rozhodování o porušení povinnosti zákona o střetu zájmů.
  Doba uchování osobních údajů5 let od ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře.
  5 let ode dne podání žádosti o nahlížení do registru.

   

  V souladu s § 23 odst. 2 zákona se přestupku dopustí fyzická osoba, která

   a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

  b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

  c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

  Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč (§ 24 zákona).

  Sdílet stránku 
  Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
  vyrobila Omega Design
  Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
  © Kancelář veřejného ochránce práv