Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Co je špatné zacházení

Co je to špatné zacházení?

Špatným zacházením je třeba v obecném smyslu rozumět jednání, které nerespektuje lidskou důstojnost.

Podle míry zásahu do lidské důstojnosti nebo dokonce do tělesné integrity může mít špatné zacházení konkrétně podobu mučení, krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, neúcty k člověku a jeho právům, nerespektování jeho sociální autonomie, soukromí nebo práva na spoluúčast v procesu rozhodování o jeho vlastním životě či zneužívání závislosti na poskytované péči nebo její prohlubování.

Formálně může špatné zacházení spočívat jak v porušování práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, mezinárodními úmluvami, zákony a podzákonnými právními předpisy, tak v neplnění více či méně závazných instrukcí, pokynů, standardů péče, principů dobré praxe či postupů.

V případě věznic, policejních cel či zařízení pro cizince špatné zacházení spočívá zejména v nerespektování práva na soukromí, v ponižujícím zacházení (např. při osobních prohlídkách), nebo trestání, či v nevyhovujících materiálních a hygienických podmínkách. Naopak ve školských či zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb může mít špatné zacházení podobu nerespektování práva na soukromí, práva na rodinný život, posilování závislosti na poskytované péči, nerespektování sociální autonomie a práva na spoluúčast při rozhodování o vlastním životě.

S pojmem špatné zacházení (ill-treatment) se můžeme setkat rovněž v souvislosti s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. ESLP konstatuje špatné zacházení, tedy porušení čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména v případech stížností na podmínky výkonu trestu či vazby, v menší míře v případech stížností na držení a podmínky v psychiatrických léčebnách (v těchto kauzách jde spíše o hodnocení, zda nebyl porušen čl. 5 citované Úmluvy, tedy právo na osobní svobodu).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv