Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Jak provádíme návštěvy > Národní preventivní mechanismus

Ochrana osob omezených na svobodě

Národní preventivní mechanismus

Národní preventivní mechanismus (NPM)

Opční protokol zakotvuje existenci mezinárodního kontrolního mechanismu, tzv. Podvýboru pro prevenci mučení (Subcommittee on Prevention of Torture – SPT). Jeho činnost se podobá činnosti Evropského výboru proti mučení (Committee for the Prevention of Torture – CPT), který byl ustaven Evropskou úmluvou o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání  přijatou na platformě Rady Evropy. Jedná se o mezinárodní kontrolní orgány, které monitorují dodržování práv osob omezených na svobodě.

Opční protokol také zavazuje smluvní státy k tomu, že na svém území zřídí jeden nebo více nezávislých tzv. národních preventivních mechanismů. Jejich úkolem je provádět preventivní systematické návštěvy míst, kde jsou nebo kde mohou být osoby omezeny na svobodě na základě příkazu orgánu veřejné moci, z jeho podnětu nebo s jeho souhlasem (popř. i tichým souhlasem).

V České republice se národním preventivním mechanismem stal veřejný ochránce práv. Ten je, kromě výše uvedených míst, oprávněn provádět systematické návštěvy rovněž ve zdravotnických zařízeních či v zařízeních sociálních služeb, tedy v místech, kde jsou osoby omezeny na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči.

Opční protokol (čl. 4 odst. 2) dále vyžaduje, aby měl národní preventivní mechanismus přístup i do soukromých zařízení, jelikož stát část svých povinností vůči občanům převedl na soukromé subjekty, a z tohoto důvodu by měl zaručit, že i ony budou postupovat v souladu s právem.

V čl. 20 Opční protokol uvádí řadu oprávnění, které by měl národní preventivní mechanismus mít. Jedná se např. o:

  • přístup ke všem informacím týkajícím se počtu osob zbavených svobody v detenčních zařízeních, jakož i počtu těchto zařízení a míst, kde se nacházejí,
  • přístup ke všem informacím týkajícím se zacházení s těmito osobami, jakož i podmínek, v nichž jsou drženy,
  • přístup do všech detenčních zařízení a jejich objektů a příslušenství,
  • možnost soukromého rozhovoru s osobami zbavenými svobody bez přítomnosti svědků, vedeného přímo nebo v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka, jakož i s jakoukoli jinou osobou, která by podle názoru národního preventivního mechanismu mohla poskytnout příslušné informace a 
  • možnost svobodného výběru zařízení, která chtějí navštívit, a osob, s nimiž chtějí hovořit.

Všechna požadovaná oprávnění byla včleněna i do zákona o veřejném ochránci práv (viz ust. § 15, §16, §21a ve spojení s §20, § 22, § 24).

Následující mapa ukazuje proces ustanovování národních preventivních mechanismů:

Přehled dosud zřízených národních preventivních mechanismů a jejich podobu lze nalézt na stránkách Association for the prevention of torture – http://www.apt.ch/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=767&Itemid=267&lang=en .

V mnoha státech se národním preventivním mechanismem stal ombudsman stejně jako v České republice (např. Kypr – The Office of the Commissioner for Administration, Polsko – Rzecznik Praw Obywatelskich, Estonsko – Office of the Chancellor of Justice, Arménie – Human Rights Defender’s Office, Costa Rica – La Defensoría de los Habitantes) popř. ombudsman společně s občanskými společnostmi a nevládními organizacemi (Nový Zéland – pět organizací – ombudsman a instituce zabývající se ochranou práv dětí, vězeňstvím, policií a armádou – koordinovaných Komisí pro lidská práva, Moldávie – ombudsman a poradní rada sestávající se z 12 expertů a reprezentantů občanské společnosti). Jiné země přistoupily ke zřízení samostatné instituce (např. Francie – Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Maledivy – Human Rights Connission of the Maledives, Švýcarsko – National Commission for the Prevention of Torture, či státy jižní Ameriky).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv