Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Rozdělení působnosti

Rozdělení působnosti mezi veřejným ochráncem práv a jeho zástupkyní

Dne 24. února 2020 využil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček svého oprávnění podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv a pověřil svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou výkonem části působnosti ochránce. Současně si vyhradil působnost v konkrétních případech, které určí.

Pověření se netýká účasti na jednáních s orgány obou komor parlamentu, účasti v legislativním procesu ani zákonodárného oprávnění ochránce podat žalobu ve veřejném zájmu a dalších zvláštních oprávnění ochránce.

Rozdělení působnosti:

Veřejný ochránce práv

Stanislav Křeček

Zástupkyně veřejného ochránce práv

Monika Šimůnková

Sociální zabezpečení

(dávky pomoci v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené, příspěvky na péči aj.; důchody)

Stavby, regionální rozvoj a péče o památky

(územní plánování, stavební řízení, užívání staveb, odstraňování staveb, výkon rozhodnutí, péče o movité a nemovité památky aj.)

Ochrana životního prostředí

(ochrana přírody a krajiny, EIA, ochrana vod, ovzduší, odpady, zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství aj.)

Pozemkové právo

(katastr nemovitostí, pozemkové úřady, restituce)

Doprava a komunikace

(správa pozemních komunikací, dopravně správní agendy aj.)

Státní správa soudů

(průtahy v soudním řízení, nevhodné chování soudních osob, Probační a mediační služba aj.)

Evidence obyvatel, matriky

(evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matriční úřady, archivní správa, věci volební, státní symboly aj.)

Přestupky

(proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, přestupky v dopravě)

Daně, poplatky a cla

(daně a správa daní, místní poplatky, správní poplatky, cla)

Podnikání a ochrana spotřebitele

(správa na úseku podnikání, činnost živnostenských úřadů, ochrana spotřebitele, ČOI)

Český telekomunikační úřad

Energetický regulační úřad, Státní energetická inspekce

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Další: ochrana hospodářské soutěže, správa na úseku zbraní a střeliva, dozor nad peněžními ústavy aj.)

Ochrana práv dětí a rodiny

(činnost orgánů OSPOD, ústavní výchova, dávky pěstounské péče)

Práce a zaměstnanost

(kontrola orgánů inspekce práce, činnost úřadu práce)

Cizinecké věci

(nabývání státního občanství, pobyt cizinců, azylové řízení a integrace azylantů, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, konzulární služba aj.)

Zdravotnictví

(pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven, péče o zdraví)

Samospráva

(dozor a kontrola státu nad územní samosprávou, její ochrana, územní členění)

Školství

(správa na úseku školství, akademická samospráva aj.)

Činnost Policie ČR
Činnost Vězeňské služby ČR
Právo na informace

Úřad pro ochranu osobních údajů
Veřejné opatrovnictví

 

Dohled nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě

Ochrana práv osob se zdravotním postižením

Další: sociální služby, právo sdružovací a shromažďovací, registrace církví, práva menšin, Národní bezpečnostní úřad, svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost RRTV, konzulární služba aj.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv