Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Sledování vyhoštění cizinců
 

Sledování vyhoštění cizinců

 

Sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání a průvozu cizinců a trestu vyhoštění.

V návaznosti na tzv. „návratovou směrnici“ Evropského parlamentu a Rady provádí ochránce od 1. ledna 2011 sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání zajištěných cizinců nebo jejich průvozu přes Českou republiku a sledování trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (dále jen „sledování vyhoštění“).

Co je tzv. „návratová směrnice“

Jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008, o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Směrnice ukládá členským státům povinnost zavést účinný systém pro sledování nuceného navracení. V České republice se dohledovým místem nad dodržováním práv cizinců zakotvených v této směrnici stal veřejný ochránce práv.

Monitoring rozhodnutí

Podle § 178d odst. 2 zákona o pobytu cizinců předává policie ochránci kopie všech:

 • rozhodnutí o správním vyhoštění
 • rozhodnutí o zajištění
 • rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění
 • rozhodnutí o přerušení zajištění
 • rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem
 • rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části s přísným režimem.

Informuje rovněž ochránce o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti těmto rozhodnutím a o rozhodnutích soudu v řízení o propuštění cizince ze zajištění podle zvláštního právního předpisu.

Sledování vyhoštění

Policie ČR je povinna s přiměřeným předstihem informovat ochránce o každém výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu cizince přes území České republiky a poskytuje pověřeným pracovníkům Kanceláře veřejného ochránce práv nezbytnou součinnost.

Ochráncem pověření zaměstnanci pak sledují zacházení s cizinci při zajištění a v průběhu vyhoštění.

Cíl

 • Zajistit respektování práv zajištěných a vyhošťovaných cizinců
 • Zajistit dodržování mezinárodních závazků České republiky v oblasti zajišťování a vyhošťování cizinců.
 • Zvyšovat standard zacházení s vyhošťovanými osobami
 • Posilovat ochranu zvlášť zranitelných osob, jako jsou např. nezletilí bez doprovodu, zdravotně postižení, oběti sexuálního násilí, oběti mučení nebo jiné formy násilí či žadatelé o mezinárodní ochranu
 • Působit preventivně 

Co je

Vyhoštění = rozhodnutí správního orgánu nebo soudu o uložení trestu nuceného opuštění území České republiky z důvodu porušení zákonů ČR (§ 118 zákona o pobytu cizinců a § 80 trestního zákoníku)

Předání = nucené opuštění cizince území ČR a jeho předání do jiného státu na základě mezinárodní smlouvy (§ 129 zákona o pobytu cizinců)

Průvoz = vstup, pobyt a vycestování cizince z území ČR prováděné policií nezávisle na vůli cizince na základě mezinárodní smlouvy nebo vyžádání jiného státu (§152 zákona o pobytu cizinců)

Prezentace:  Veřejný ochránce práv a monitoring nuceného navracení cizinců z ČR  (2.5 MB, PPTX)
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv