Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Jak podat stížnost

Jak podat stížnost

Jak stížnost podat a co musí obsahovat

Stížnosti lze podávat:

Písemně – nejlépe na vytištěném formuláři podnětu, odeslaném poštou na adresu: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Můžete volit i formu vlastního dopisu, v němž vylíčíte podstatu svého problému. Stížnost včetně příloh je možné poslat i na technickém nosiči dat při respektování pravidel elektronické komunikace

Elektronickou poštou (i bez elektronického podpisu) e-mailem zaslaným na adresu podatelna@ochrance.cz s vylíčením podstaty problému nebo ještě lépe vyplněním formuláře podnětu a jeho odesláním e-mailem. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 20 MB a zpráva musí respektovat pravidla elektronické komunikace

Datovou schránkou – ID Kanceláře veřejného ochránce práv je jz5adky. Datová zpráva může obsahovat vyplněný formulář podnětu nebo vlastní dopis obsahující důležité informace o problému. Celková velikost zprávy včetně příloh může být maximálně 20 MB a musí být v souladu s pravidly elektronické komunikace.

Pomocí interaktivního on-line formuláře elektronické podatelny zaručujícího, že Vaše podání bude obsahovat všechny potřebné náležitosti. K vyplnění některých polí je pro usnadnění k dispozici menu. Celková velikost podání včetně příloh může být maximálně 20 MB a musí respektovat pravidla elektronické komunikace.

Upozorňujeme, že údaje, které o sobě uvedete při vyplňování on-line formuláře, pro nás zpracovává společnost GORDIC spol. s. r. o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 na základě smlouvy o hostingu www- podatelny ze dne 28. 3. 2003.Pokud se chcete obrátit na veřejnou ochránkyni přímo, zvolte jiný způsob podání stížnosti.

Osobně doručit do podatelny Kanceláře veřejného ochránce práv (Údolní 39, Brno), každý pracovní den v době 8:00 - 16:00 hod. Tímto způsobem je možné doručit stížnost i s přílohami nejen písemně (na papíře), ale také na technickém nosiči dat - podrobnosti této formy doručení stížnosti upravují pravidla elektronické komunikace.

Osobně podat do protokolu - v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 se můžete dostavit na osobní Příjem podnětů v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, kde s Vámi stížnost projedná a sepíše právník Kanceláře. Ten vám také vysvětlí případné nejasnosti a nastíní další možný postup řešení problému.

    NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, VÝRAZNĚ TO MŮŽE ZRYCHLIT VYŘÍZENÍ VAŠEHO PODNĚTU.

Pokud si nejste jisti, jestli vám ochránce může pomoci, nebo chcete zjistit aktuální stav šetření vaší záležitosti, volejte na informační linku: 542 542 888

Co musí stížnost ochránci obsahovat a splňovat

Stížnost musí podat ten, kdo se dožaduje ochrany svých práv nebo jeho zákonný zástupce. V případě, že je podnět podáván v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění.

Stížnost musí vždy obsahovat:

  • jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,
  • vylíčení podstatných okolností problému, včetně sdělení, zda tato záležitost byla předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem,
  • označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje,
  • doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, stěžovatel neúspěšně sám vyzval k nápravě.
  • pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho kopii,
  • kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Délka šetření a vyřízení stížnosti je individuální a vždy záleží na okolnostech a složitosti případu. Zákon ochránci nestanovuje žádné lhůty a ochránce se snaží v rámci svých možností řešit všechny podněty co nejrychleji.

Proti způsobu vyřízení a rozhodnutí o podnětu ochráncem není přípustný žádný opravný prostředek (odvolání).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv