Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Sankce

Sankce

Jestliže orgán státní správy nebo zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě, nesplní svou povinnost součinnosti s ochráncem nebo po zjištěném pochybení neprovede dostatečná opatření k nápravě, může ochránce o celé záležitosti informovat veřejnost. 

Zveřejnění je sankcí, kterou zákon ochránci umožňuje. V takovém případě může ochránce sdělit veřejnosti i jména a příjmení konkrétních osob, které jménem chybujícího úřadu jednaly.

2020

Sankce vůči Úřadu práce ČR - krajská pobočka pro hlavní město Praha a Ministerstvu práce a sociálních věcí kvůli chybně zastavené výplatě podpory v nezaměstnanosti

Sankce vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR-krajská pobočka Brno kvůli formalistickému posuzování žádostí o příspěvek na dojížďku

2019

Sankce vůči Krajskému úřadu Středočeského kraje a stavebnímu úřadu Úvaly kvůli nečinnosti vůči dlouhodobé nezákonné stavební činnosti

Sankce vůči MPSV kvůli nezákonnému postupu úřadů práce při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti

Město Břeclav v exekuci neoprávněně zabavilo dávky pomoci v hmotné nouzi 

Sankce vůči Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje kvůli opakovanému rušení rozhodnutí a přesouvání řízení o existenci veřejné cesty z úřadu na úřad, namísto aby sám rozhodnutí změnil
Sankce vůči Krajskému úřadu Ústeckého kraje kvůli nezákonným pokutám ve Varnsdorfu
Sankce vůči Stavebnímu úřadu ve Valticích pro nečinnost vůči neukázněnému stavebníkovi
Sankce vůči Krajskému úřadu Středočeského kraje kvůli dlouhodobým průtahům v odvolacích řízeních v silniční správní agendě
Sankce vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nakládání s podněty z oblasti veřejných zakázek, u nichž nebyl uhrazen poplatek 10 000 Kč
Sankce vůči Ministerstvu vnitra, který ombudsmance neumožňuje šetření postupu u (ne)udělení státního občanství
Sankce vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí kvůli neochotě doplatit invalidní důchod

2018

Sankce vůči Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro porušování zákona při přezkumech maturitních zkoušek
Sankce vůči Městskému úřadu Nový Jičín a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje pro nečinnost a nesprávný úřední postup ve věci překážek na přístupové komunikaci
Sankce vůči Magistrátu Ústí nad Labem, Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Ministerstvu pro místní rozvoj pro nezákonný postup při vyvlastnění pozemku

2017

Sankce vůči Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje a Policejnímu prezidiu České republiky, které odmítly napravit pochybení vůči seniorce, která spadla z kola a dostala za to pokutu
Sankce vůči Ministerstvu vnitra, které odmítá opravovat chyby v evidenci obyvatel
Sankce vůči stavebnímu úřadu města Chrast ve věci neposouzení změny užívání stavby
Sankce vůči Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy v souvislosti s použitím donucovacích prostředků vůči seniorce 

2016

Sankce proti Ministerstvu školství, které nepostupuje transparentě při zastavení výplaty přiznané dotace 
Sankce proti Ministerstvu pro místní rozvoj, které dlouhodobě nezajistilo podmínky pro výkon rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu 
Sankce proti Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy kvůli postupu v rámci bezpečnostních opatření při návštěvě čínského prezidenta v ČR 
Sankce proti stavebnímu úřadu v Novém Městě na Moravě, který umožnil stavbu sběrny v rozporu s územním plánem a nečinností zmařil vymáhání práva 

2015

Sankce proti Vládě ČR, která odmítla zrušit přílohu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod  
Sankce proti Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje kvůli případu neproplácení nezákonně nařizovaných přesčasů policisty 
Sankce proti Ministerstvu zdravotnictví kvůli nečinnosti při vyřizování podnětu k přezkumu závazného stanoviska o protihlukových opatřeních
Sankce proti Ministerstvu financí kvůli odmítání řešit průtahy u žádosti o prominutí vrátit dotace 
Sankce proti Krajskému ředitelství Policie Plzeňského kraje kvůli postupu policistů, kteří nutili občana, aby využil svého práva 
Sankce proti Generálnímu finančnímu ředitelství ve věci zdaňování malých fotovoltaických elektráren 
Sankce proti Ministerstvu financí kvůli nedostatečné kontrole všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen 
Sankce proti stavebnímu úřadu v Hostivicích kvůli opakované nečinnosti a dalším vážným nedostatkům 
Sankce proti stavebnímu úřadu v Rumburku, který za více než rok nebyl schopný vyřešit nepovolenou změnu vytápění v bytových domech ve Šluknově 

2014

Sankce proti Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nezohlednilo poruchu paměti uchazeče o zaměstnání a potvrdilo rozhodnutí o jeho vyřazení z evidence Úřadu práce ČR 
Sankce proti Úřadu městské části Praha 1, který umožnil devastaci kulturní památky 
Sankce proti Ministerstvu životního prostředí a Krajský úřad Jihočeského kraje ve věci záplavových území 

2013

Sankce proti Obecnímu úřadu Těrlicko pro nezákonný postup při vyřizování žádostí o informace 
Sankce proti Úřadu práce ČR a MPSV pro chybné snížení podpory v nezaměstnanosti při ukončení pracovního poměru zaměstnancem 
Sankce proti Ministerstvu pro místní rozvoj za neposkytování zadostiučinění v případech nemajetkové újmy 
Sankce proti Policii ČR pro odebírání mobilních telefonů jako důkazu jeho "držení" při řízení 
Sankce proti Mininisterstvu spravedlnosti, Vězeňské službě ČR a Věznici Vinařice pro neodůvodněné osobní prohlídky civilistů 
Sankce proti Ministerstvu spravedlnosti kvůli plošnému provádění osobních prohlídek ve věznicích 
Sankce proti Městskému úřadu Hostivice a Krajskému úřadu Středočeského kraje pro přetrvávající nečinnost ve věci zavážení skládky Chýně 
Sankce proti vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Ostravy pro nečinnost v řešení situace v lokalitě Přednádraží 
Sankce proti Ministerstvu práce a sociálních věcí pro aplikaci novely zákona o zaměstnanosti před její účinností 
Sankce proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje pro odepření informací o platech úředních osob 
Sankce proti Ministerstvu životního prostředí ve věci dotací z programu Zelená úsporám 
Sankce proti ÚOOÚ ve věci povinnost řidičů MHD nosit při výkonu práce jmenovky
Sankce proti ÚOOÚ pro nepřiměřenou délku kontroly a neúplně zjištěný skutkový stav věci
Sankce proti ÚOOÚ ve věci neoprávněného poskytnutí osobních údajů o osobách hlášených k pobytu Magistrátem města Karlovy Vary
Sankce proti ÚOOÚ ve věci zpracování osobních údajů kamerovým systémem
Sankce proti Magistrátu Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje pro dlouhodobou nečinnost a tolerování černých staveb

2012

Sankce proti MPSV, které trvá na restriktivním a formalistním výkladu zákona v případě vyřazení z evidence úřadu práce z vážných důvodů
Sankce proti Úřadu městské části Brno-Líšeň pro nesoučinnost při šetření rozhodování o odstranění stavby 
Sankce proti Ministerstvu životního prostředí a Správě NP Šumava ve věci kácení stromů v lokalitě Ptačího potoka v NP Šumava 
Sankce proti Ministerstvu financí ve věci povolování sázkových her 

2011

Sankce proti Městskému úřadu Hořovice a KÚ středočeského kraje ve věci rekonstrukce vedení vysokého napětí
Sankce proti Městskému úřadu Benešov ve věci nepovoleného vodovodu

2010

Sankce proti Městskému úřadu Králův Dvůr pro neschopnost rozhodnout
Sankce proti ÚOOÚ, který odmítá šetřit ztrátu zdravotnické dokumentace
Sankce proti Městskému úřadu Dolní Dobrouč pro protiprávní jednání ve věci provozu laminovny
Sankce proti Magistrátu hl. města Prahy ve věci střídavé péče u patnáctiměsíčního dítěte

2009

Sankce proti Českému statistickému úřadu: jeho vinou přišla obec o peníze
Sankce proti České obchodní inspekci ve věci neposkytování informací o výsledcích kontrol čerpacích stanic

2005

Sankce proti Ministerstvu práce a sociálních věcí 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv