Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Připomínky k zákonům

Připomínkování zákonů a dalších předpisů

Ochránce využívá možnosti připomínkovat návrhy právních předpisů, případně jiné materiály předkládané Vládě ČR. Připomínky uplatňuje především v těch případech, kdy má z výkonu své působnosti poznatky o tom, že by měla být právní úprava změněna. Fakticky tak zjednodušenou formou vykonává své oprávnění podávat vládě doporučení na vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu.

Výběr některých důležitých připomínek ochránce

2021

 Strategie romské integrace 2021 - 2030 (403.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

2020

 Zákon o přídavku na bydlení (452.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Změnový zákon navazující na zákon o přídavku na bydlení (258.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

2019

Změnový zákon, který navazuje na stavební zákon

Stavební zákon

Novela vyhlášky - seznam zdravotních výkonů s bodovým hodnotami

Památkový zákon

Novela daňového řádu

Novela zákona o státním občanství ČR

Novela zákona o soudech a soudcích

Novela školského zákona

Věcný záměr stavebního zákona

2018

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Novela maturitní vyhlášky

Novela občanského zákoníků a zákona o matrikách, jménu a příjmení

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Novela správního řádu

Novela zákona o státní sociální podpoře

Novela zákona o místních poplatcích

Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021

Novela zákona o lesích 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

Novela zákona o vodách 

Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

2017

 Vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce (227.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Nelegislativní materiál MMR k problematice zajišťování výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (236.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

2016


 Novela zákona o sociálních službách (369.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o soudních znalcích (247.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona EIA (98.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o rozpočtových pravidlech (148 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela insolvenčního zákona (227.5 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Novela zákona o pohřebnictví (150.2 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Změna občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších (136.1 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Věcný návrh zákona o rozšíření státem zajištěné právní pomoci (380.7 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (171.5 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Nelegislativní materiál Rozhodování účastnických sporů (124.3 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Novela vyhlášky k zákonu o sociálních službách (122.3 kB, Adobe Acrobat dokument) 

 Novela zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích (211.6 kB, Adobe Acrobat dokument) 

2015

 Návrh prováděcí vyhlášky ke školskému zákonu (316.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Novela zákona o vodách 

Nařízení vlády o minimální mzdě 

Zákon o elektronických komunikacích 

Zákon o obětech trestných činů 

 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 (136.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela stavebního zákona (330.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o civilním letectví (149.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek (230 kB, Adobe Acrobat dokument)

2014

 Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi  (264.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o sociálních službách  (198.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  (215.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o zaměstnanosti  (230 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Návrh věcného záměru zákona o opatrovnictví  (201.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela energetického zákona  (137.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění  (235 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Návrh ústavního zákona o referendu  (134.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela nového občanského zákoníku (264.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o zdravotních službách  (185.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Novela školského zákona a zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (210 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zákon o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území ČR (376.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

2013

 Připomínky k návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (247.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k navrhovanému způsobu zřízeníí monitorovacího mechanismu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR (184.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu novel prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu  (181.6 kB, Adobe Acrobat dokument)+  dopis ochránce ministrovi školství k vypořádání připomínek (86.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k novele zákona o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) (198.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Připomínky k návrhům zákonů týkajících se pobytu cizinců na území České republiky:

 Připomínky k novele antidiskriminačního zákona (včlenění nového diskriminačního důvodu - whistleblowing) (192.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k novele školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) (339.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (213.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k novele zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky (267.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu zákona o státních úřednících (295.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k věcnému záměru novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využítí nerostného bohatství (horní zákon) (199.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

2012

V průběhu roku uplatnil ochránce připomínky k celkem 41 právním předpisům.

 Připomínky k novele zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (130.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k novele zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (72 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k věcnému záměru zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích) (180.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (158.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (214.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k materiálu Koncepce dokončení reformy veřejné správy (186.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (138.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Připomínky k návrhu zákona o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (125.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv