Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Ochránce a vláda

Veřejný ochránce práv a předseda vlády České republiky dohodli počátkem roku 2011 bližší podrobnosti ohledně realizace oprávněni ochrance vůči vládě. Ochránce se ze zákona na vládu obrací ve třech skupinách případů.

  1. Do prve skupiny patři situace, kdy některé ministerstvo po šetření ochránce nepřijalo dostatečná opatření k nápravě konkrétního pochybení. V takovém případě ochránce o tomto výsledku vyrozumívá vládu (§ 20 odst. 2 písm. a/ zákona o veřejném ochránci práv). Vyrozumění je předkládáno vládě pouze ve formě materiálu „pro informaci členů vlády.“
  2. Druhou skupinu tvoří případy, kdy určité ministerstvo po šetření ochrance nepřijalo dostatečné opatření k nápravě obecnější nezákonné správní praxe. V takovém případě ochránce vyrozumívá vládu o systémovém problému (opět (§ 20 odst. 2 písm. a/ téhož zákona). Vyrozuměni je předkládáno vládě ve formě materiálu nelegislativní povahy obvykle s návrhem usneseni, jimž by vláda zavázala příslušné ministerstvo ke změně správní praxe. Projednáni materiálu se ochránce obvykle účastní.
  3. Třetí skupinou jsou případy, kdy ochránce využívá svého zvláštního oprávnění a doporučuje vládě přijetí, změnu nebo zrušení zákona, případně nařízení nebo usnesení vlády (§22 odst. 1 téhož zákona). Ochránce své doporučení předkládá vládě ve formě materiálu nelegislativní povahy, bez připomínkového řízení a s návrhem usnesení, jímž má vláda zavázat příslušné ministerstvo k příslušným legislativním pracím. Projednání materiálu se zpravidla koná za účasti ochránce.

2019

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu úřadů práce při rozhodování o žádostech o příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti

Vyrozumění vládě o nezákonné správní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva vnitra - bránění ombudsmance v šetření udělování státního občanství

2018

Umožnění dálkového nahlížení do spisů (doporučení ke změně zákona)

Povinnost správních orgánů poučovat o možnosti soudního přezkumu rozhodnutí (doporučení ke změně zákona)

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při přezkumech maturitních zkoušek

Vyrozumění vládě o nezákonném postupu Ministerstva pro místní rozvoj ve věci zkrácení (nevyplacení) dotace

2017

Vyrozumění vládě o nesoučinnosti navštíveného zařízení

2016

Vyrozumění vládě o systémových nedostatcích Ministerstva pro místní rozvoj ve věcí výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu

Vyrozumění vládě o nezákonné praxi Ministerstva pro místní rozvoj při vyřizování žádostí o odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci

Přijetí zákona, který by upravil práva osob se zdravotním postižením využívající doprovodu psa se speciálním výcvikem

2015

Zrušení přílohy nařízení vlády o přípustném znečištění povrchových a odpadních vod

Ubytovací zařízení poskytující služby sociální péče bez oprávnění

2012

Odškodňování za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu (vyrozumění o nezákonné správní praxi, doporučení ke změně zákona)

Systémové nedostatky při naplňování práva na spravedlivý soudní proces (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

Regulace hazardu - nezákonná rozhodovací praxe Ministerstva financí (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

2011

Blokování nesprávných údajů v evidenci obyvatel (vyrozumění o nezákonné správní praxi)

Správní poplatek za kopie z úředního spisu (doporučení ke změně zákona)

Poškozování účelových komunikací (doporučení ke změně zákona)

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv