Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Vláda ČR > 2011-Blokování údajů

Blokování nesprávných údajů v evidenci obyvatel

Na nedostatečné technické provedení zákonných požadavků na označování nesprávných údajů, resp. na „blokování údajů před případným dalším zpracováním“, upozornil veřejný ochránce práv již v předcházejících souhrnných zprávách o své činnosti. V roce 2011 se proto obrátil na vládu v souvislosti s neblokováním údajů o biologických rodičích osvojených dětí a v rovněž souvislosti s nezajištěním dálkového přístupu soudů k údajům o osvojení, neboť Ministerstvo vnitra nepřijalo ochráncem navržená opatření k nápravě obecné nezákonné správní praxe. Vláda na základě vyrozumění ochránce uložila ministru vnitra usnesením č. 263 ze dne 13. dubna 2011 přijetí opatření ochráncem doporučovaných. Ministr vnitra podal ochránci zprávu o přijatých opatřeních ke splnění úkolu uloženého tímto usnesením vlády v říjnu 2011.

Ministerstvo vnitra připravilo a uvedlo do provozu nové programové vybavení UNIQUE, které umožňuje nastavení příslušného oprávnění pro jednotlivé instituce tak, aby údaje poskytované z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) byly v souladu s platnou legislativou. Ochránce však dotazem na soudy (u nichž v minulosti šetřil nakládání s osobními údaji osvojených dětí) zjistil, že ani po zavedení tohoto opatření, není soudům dán dálkový přístup k údajům o osvojení.

Uspokojivě není vyřešeno ani označování (blokování) nesprávných údajů. Na základě poznatků ochránce je označování nesprávných údajů zabezpečeno pouze na úrovni úřadů obcí s rozšířenou působností, zatímco na řadových matričních úřadech je tato činnost nadále problematická. Stávající aplikace „Reklamace“, která umožňuje uživateli/editorovi informačního systému označit v něm nesprávný údaj, není příliš uživatelsky přívětivá. Při zpracování nové verze aplikace pokládá ochránce rovněž za nezbytnou užší spolupráci mezi jednotlivými zainteresovanými odbory Ministerstva vnitra tak, aby užívaná terminologie manuálu odpovídala zákonu.

Lze shrnout, že usnesení vlády nebylo z převážné části splněno. Ochránce se hodlá předmětnou problematikou dále zabývat v šetření z vlastní iniciativy.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv